De Mobiele Eenheid ontruimd uit Gedempt Hamerkanaal 86 / Mobiele Eenheid Evicted from Gedempt Hamerkanaal 86

De Mobiele Eenheid ontruimd uit Gedempt Hamerkanaal 86

Op vrijdag 1 verliet de Mobiele Eenheid het pand op Gedempt Hamerkanaal 86/Spijkerkade 2, opvolgend aan het ontruimingsvonnis van de civielrechtelijke procedure. Hiermee zijn zes mensen thuisloos geraakt en heeft Amsterdam wederom een niet-commercieel sociaal centrum verloren.

Het originele ontruimingsvonnis was gemaakt op basis van de veronderstelde plannen van de eigenaar om te starten met renovatiewerkzaamheden aan het pand ten behoeve van de bouw van een hotel.

Hoewel de eigenaar een hotelvergunning heeft uit 2013 – van voor de afkondiging van een hotelstop in Amsterdam – heeft hij sindsdien geen verdere stappen ondernomen, ook liet hij in de rechtbank geen enkel concreet plan of contract zien dat blijk gaf van en voornemen dit te gaan doen. De Mobiele Eenheid trok hieruit de conclusie dat de eigenaar al meer dan 12 jaar speculeert met het ontroerend goed, waarin na de laatste kraak in 2006 het pand grotendeels leeg stond.

De Mobiele Eenheid beargumenteerd dat het de ware intentie van de eigenaar is om te wachten op het aankomende Gemeentelijk ontwikkelingsplan voor het Hamerkwartier in 2020, in dit plan wordt het gebied grotendeels herontwikkeld voor huisvesting. De eigenaar zal tegen die tijd zijn ontroerend goed verkopen tegen de hogere grondwaarde van een hotel, hiermee heeft hij voor eigen gewin ingespeeld op het systeem en gaat het ten koste van de stad.

Dit is een verhaal van vastgoedspeculatie dat zich al talloze malen heeft afgespeeld in Amsterdam. Het is een verhaal dat door de stadsautoriteiten, waaronder de rechterlijke macht, actief is aangemoedigd.

De rechter heeft op 20 november geoordeeld dat de krakers op 1 februari 2019 het pand moesten verlaten, verwijzend naar een willekeurige datum waarop de eigenaar zei dat hij met de renovatie zou beginnen.

In de periode tussen dit vonnis en de ontruimingsdatum heeft de Mobiele Eenheid ambtenaren benaderd om deze zaak nader te onderzoeken op het vermoeden dat de eigenaar met het vastgoed speculeert en dat er helemaal geen concreet plan voor de bouw van een hotel bestaat. Wat dus in strijd zou zijn met het vermeende stadsbeleid niet te ontruimen voor leegstand.

Wethouder van Amsterdam, Marieke van Doorninck, heeft een reactie opgesteld op de vragen van verschillende raadsleden die direct indruisen tegen de claims die de eigenaar in de rechtbank heeft gemaakt. Deze brief maakte duidelijk dat de bouw van het hotel zich nog in de onderhandelingsfase bevond en niet in lijn is met de toekomstige ontwikkelingsplannen van het gebied. De brief bracht ook het feit onder de aandacht dat de eigenaar, sinds het vonnis, heeft geprobeerd zijn hotelvergunning te ‘ruilen’ met andere ondernemers in het gebied.

Deze brief maakte het voor de Mobiele Eenheid mogelijk om de rechtzaak te heropenen op basis van de nieuwe informatie die aan het licht was gekomen. Echter, toen dit in de rechtbank gepresenteerd werd bracht de eigenaar een nieuw plan naar voren, wederom zonder concrete basis, om de ruimte tijdelijk te verhuren als ‘congreshal’ totdat zijn hotelplan wordt uitgevoerd.

De rechter heeft wederom de kant gekozen van de eigenaar. Het ultimatum van 1 februari bleef staan.

De Mobiele Eenheid heeft het pand in veel betere staat achtergelaten dan dat het aangetroffen was.

De Mobiele Eenheid is ontruimd voor leegstand.

Deze uitkomst is de nieuwe norm in Amsterdam. De vrije heerschappij van speculanten, door de stadsautoriteiten toegestaan om gebouwen leeg te laten staan, onderdrukt niet alleen krakers. Het is ook de oorzaak van de steeds onzekerder wordende en onbetaalbare woonsituatie in de stad.

De Mobiele Eenheid is solidair met iedereen die lijdt onder, en strijd tegen, de overname van Amsterdam door kapitalistische belangen. Wij zetten het gevecht voort.

—————————————

[English]

Mobiele Eenheid Evicted from Gedempt Hamerkanaal 86

On Friday first of February, the Mobiele Eenheid left Gedempt Hamerkanaal 86 and the adjoining Spijkerkade 2 following an eviction ruling from civil court proceedings. Six people have been made homeless and Amsterdam has lost yet another non-commercial social space.

The original eviction verdict was made on the basis of the property owner’s supposed plan to begin renovation works on the building for the purposes of building a hotel.

Though the owner has a permit from 2013 – prior to the city’s policy not to build more hotels – he has taken no further steps since this time, nor did he present any concrete plans or contracts in court demonstrating this intent. The contention of Mobiele Eenheid was that the owner has been speculating on the property for the more than 12 years in which it has largely been empty, since it was last squatted in 2006.

Mobiele Eenheid argued that the owner’s true intention was to await the municipality’s forthcoming development plan for the Hamerkwartier in 2020, whereupon it is anticipated that much of the area will be redeveloped for housing. At this point, the owner will attempt to sell his property at the higher land value commanded for a hotel, having played the system for his own benefit at a cost to the city.

This is a story of property speculation that has played out across Amsterdam numerous times. It is a story that the city authorities, including the judiciary, have actively encouraged.

The judge ruled on November 20 that the squatters must leave on February 1 2019 owing to an arbitrary date on which the owner said he would begin renovations.

In the period between the ruling and the eviction date, Mobiele Eenheid approached city officials to look into this specific case on the suspicion that the owner was speculating with his property and that there was no concrete plan to build a hotel, thus contradicting the city’s supposed policy of “no evictions for unjustified emptiness.”

The alderwoman of Amsterdam, Marieke van Doorninck, drafted a letter in reaction to questions asked by various council members that contradict a number of the claims made by the owner in court. The letter made clear that construction of a hotel was still in the negotiation phase and did not align with the future development plans for the area. The letter also drew attention to the fact that since the verdict, the owner has sought to “trade” his hotel permit with other businesses in the area.

This letter made it possible for Mobiele Eenheid to reopen the court case on the basis that new information had come to light. This was presented in court at which point the owner put forward a new plan, again with no concrete basis, to temporarily rent out the space as a ‘congress hall’ until the hotel plan is put into action.

The judge, once again, sided with the owner. The ultimatum for February 1 remained in place.

Mobiele Eenheid left the building in a much better state than which we found it.

Evicted for emptiness.

This outcome has become the new normal in Amsterdam. The free reign of speculants granted by city authorities to leave buildings empty does not only repress squatters. It is also the cause of the increasingly precarious and unaffordable housing situation throughout the city.

Mobiele Eenheid stands in solidarity with all those who suffer under and struggle against the takeover of Amsterdam by capital interests. We will continue the fight.

ME @ City Council: hotel permits and dubious contracts

We went this Wednesday again to talk with the City Council about empty buildings and hotel permits. We asked it to take a stand and withdraw the hotel permit that was used by the owner of the building as an argument to win the court case against us.

Is the City Council doing enough to prevent the commercialization of the city? Now it has a chance to do something about it.

ME wijkt niet voor hotel: vonnis bekend!

Vonnis van de rechter is bekend

De Mobiele Eenheid wijkt niet voor hotelplannen! (English below)

De rechter heeft gisteren geoordeeld dat het kraakcollectief tot 1 februari 2019 respijt krijgen. Kraakcollectief ‘De Mobiele Eenheid’ eist actie van de politiek en overweegt hoger beroep of verzet tegen de ontruiming.

Overvol met hotels
Amsterdam is vol met hotels en overvol met toeristen. Van de hotelstop die het vorige college afkondigde is tot op heden weinig te merken. De eigenaar, van beroep eigenlijk diamanthandelaar, weet ook dat echte diamanten tegenwoordig twee benen hebben, via Schiphol binnenkomen en rolkoffertjes voorttrekken. Als het aan De Mobiele Eenheid ligt komt er geen hotel in de stad meer bij. Zolang de politiek dat niet voor elkaar krijgt is kraken noodzakelijk.

De wet kraken en leegstand biedt mogelijkheid tot leegstand beboeten
Het is niet de eerste keer dat het Pand gekraakt is. Ook in 2006 werd het pand al eens gekraakt. Ook toen was het verhaal van de eigenaar is dat hij graag een hotel zou willen vestigen. Net als toen dreigde de eigenaar de krakers dood te schieten en het pand in de fik te zullen steken. Al met al staat het pand dus voor het overgrote deel al ruim 12 jaar leeg. Helaas heeft de gemeente hier al die jaren niets aan gedaan. Ook niet toen de wet ‘kraken en leegstand’ die sinds 1 oktober 2010 van kracht is hier de mogelijkheid voor gaf. Immers stelt deze wet gemeenten in staat middels boetes aanhoudende leegstand tegen te gaan. De wet wordt dus maar half en selectief gebruikt. Wel voor het ontruimen van krakers maar niet voor het tegengaan van leegstand.

Hotelvergunning intrekken
Kraakcollectief De Mobiele Eenheid betwijfelt of de (onwenselijke!) plannen van de eigenaar ondertussen niet anders zijn geworden. Hoewel de eigenaar in 2013 reeds een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel gekregen heeft is er sindsdien niets gebeurd. Ook blijkt bij onderzoek bij de Kamer Van Koophandel dat de B.V’s van de eigenaar financieel flink onder water staan. Amsterdam zou alles in het werk moeten stellen om de vergunning voor het hotel in te trekken en middels boetes moeten handhaven op de leegstand.

Als de politiek niet beweegt is de Amsterdammer de klos
In de aankomende jaren zal rondom het Gedempte Hamerkanaal, waar thans nog een bedrijventerrein is, een broodnodige nieuwbouwwijk verrijzen. In het totaal zullen er 6.700 woningen gebouwd worden. In een bouwput zal het de komende jaren onmogelijk zijn om op fatsoenlijke wijze een hotel te runnen. De verwachting is dus dat het pand nog jaren leeg zal staan. Het vermoeden bij de krakers is dat de eigenaar het oprukken van de nieuwbouwwijk afwacht en zal proberen zijn failliete boeltje inclusief omgevingsvergunning voor het hotel duur te verkopen.
Wij wijken niet voor een hotel of voor grondspeculatie!

*ENGLISH VERSION*

No eviction for hotels! The squatting collective ‘De Mobiele Eenheid’ stays!

Building squatted
The squat collective De Mobiele Eenheid has squatted the Gedempte Hamerkanaal 86 / Spijkerkade 2 building a few weeks ago and has started a non-commercial social centre with a program of activities almost every day. After only a few weeks that the collective released the building from the control of real estate violence, an end to this freedom was threatening: The owner, Uri Ben Yakir, stepped to court because he intends to turn the building into a hotel.

The judge ruled yesterday, November the 20th, that the squat collective Mobiele Eenheid can stay until February 1, 2019. The collective demands action from politicians and considers to appeal the decision in court and oppose the eviction.

Overcrowded with hotels
Amsterdam is full of hotels and overcrowded with tourists. There is little to show of the so-called Hotel stop that announced the previous city council. The owner of the squatted building in the Gedempte Hamerkanaal 86 / Spijkerkade 2, a diamond merchant, also knows that real diamonds nowadays have two legs, enter through Schiphol and pull roll-up luggage. If it is up to De Mobiele Eenheid, no hotel in the city will be added. As long as politics does not succeed, squatting is necessary.

The law ‘Kraken en Leegstand’offers the option of fining vacancy
It is not the first time that the building has been squatted. In 2006, the building was squatted and also back then the story of the owner was that he would like to establish a hotel. Just like then, the owner threatened to shoot the squatters to death and fire up the property. All in all, the building has been empty for more than 12 years. Unfortunately, the municipality has done nothing during all these years. Not even when the law ‘Kraken en Leegstand’ that has been in force since 1 October 2010 gave the opportunity for this. After all, this law enables municipalities to counter persistent vacancy through fines. The bill is therefore used only half and selectively. It is used for evicting squatters, but not for countering vacancy.

Withdraw hotel permit
Squat collective De Mobiele Eenheid doubts whether the (undesirable!) plans of the owner have not changed in the meantime. Although the owner already received an environmental permit for the construction of a hotel in 2013, nothing has happened since then. The Mobiele Eenheid’s research in the Chamber of Commerce showed that the B.V’s of the owner is financially under water. Amsterdam should do everything in its power to withdraw the permit for the hotel and to counter it applying fines on vacant premises.

If politicians don’t do anything, the Amsterdammer is the victim
In the coming years, a much-needed new neighbourhood will be erected around the Gedempte Hamerkanaal, where there is currently a business park. In total, 6,500 homes will be built. In a construction site, it will be impossible in the coming years to run a hotel properly. The expectation is that the building will be empty for years to come. The suspicion among the squatters is that the owner is awaiting the advance of the new housing estate and will try to sell his bankrupt property including building permit for the hotel. It is clear that the permit makes the property worth a lot more.

We do not give way to a hotel or land speculation!

Press statement (NL) – 17 oktober 2018

Vandaag heeft de Mobiele Eenheid, een collectief van betrokken Amsterdammers, intrek genomen in de voormalige garage aan het Gedempt Hamerkanaal 86. Dit gekraakte gebouw stond al meer dan een jaar leeg zonder enig concreet plan voor de nabije toekomst. Wij willen dit slecht onderhouden pand veranderen in een sociaal centrum, zonder commerciële doeleinden. Een plaats voor en door Amsterdammers; om samen te komen, ideeën, kennis en vaardigheden uit te wisselen en zo gezamenlijk actief bij te dragen aan onze stad.

Wij staan kritisch tegenover de huidige ontwikkelingen in de stad. In de afgelopen 5 jaar is de gemiddelde prijs van een huis in Amsterdam toegenomen met 80%. Door de hoge huren worden veel bewoners hun woningen en de stad uitgeduwd. Anti-kraak wordt beschouwd als acceptabel alternatief, terwijl anti-krakers amper rechten hebben en het vastgoedspeculatie in de hand werkt. Gentrificatie en toerisme veranderen de stad. Er is geen ruimte meer voor initiatieven zonder winstoogmerk of mensen met een kleine portemonnee. De laatste vrijplaatsen dreigen gesloten te worden. Zo verandert Amsterdam in een dure, voorspelbare, individualistische en exclusieve stad. Terwijl wij graag in een diverse en inclusieve stad willen leven.

We openen het pand aan Gedempt Hamerkanaal 86 voor de lokale gemeenschap en bewoners van de stad. Samen kunnen we een tegengeluid laten horen tegen de huidige ontwikkelingen in Amsterdam, en samen kunnen we laten zien hoe het ook kan. Met een programma van onze andere muziek, kunst en politieke debatten, willen we betrokken Amsterdammers bij elkaar brengen en deze plek gezamenlijk vormgeven. Kraken van leegstand voor het maatschappelijk belang heeft een lange traditie in de stad, en we zetten deze traditie graag voort.

We organiseren deze plek vrijwillig en collectief. Iedereen is van harte welkom om langs te komen als er iets georganiseerd wordt, om ideeën in te brengen en om mee te doen!

Press statement (ENG) – 17 oktober 2018
Today, the Mobiele Eenheid, a collective of involved Amsterdammers, occupied the old Gedempt Hamerkanaal 86. The building has been empty for over a year without any concrete plans for use in the near future. We plan to transform this badly maintained building into a non-commercial social center; a space by and for people to come together, exchange ideas and skills, work collectively and actively influence the developments in the city.

We oppose the current developments in the city. Over the last 5 years the average price of a house in Amsterdam has gone up by more than 80%. Due to high rent many inhabitants have been pushed out (of their homes) and the city. Many are forced to give up their tenancy rights and live in anti-squats, currently a conventional alternative to renting, even though it enables real estate speculation. In addition, gentrification and tourism are changing Amsterdam. Space for people with a small wallet or non-profit initiatives have basically disappeared. The last free-spaces are currently under threat. Amsterdam is increasingly becoming an expensive, predictable, individualistic and exclusive city, whereas we want to live in a city that is diverse and inclusive.

This is why we are opening up this space for the benefit of the local community and the residents of Amsterdam. Together we can create a stronger sense of community and a voice against current developments. Through a program with political debate, music, art and communal projects, we want to connect and involve anyone that wants to be a part of the city’s community and potentially participate in its development. Squatting unused property for public benefit has a long tradition in our city and we will continue.

We run this place collectively and voluntarily. You are very welcome to pass by during one of our events, or to join and help out!

Wij wijken niet voor een nieuw hotel!

Vandaag hadden we onze rechtzaak. De uitslag volgt 20 november!
Kom tot die tijd nog genieten van ons open en divers programma.

We won’t move for a new hotel!
Today we had our courtcase. We will receive the verdict on november 20th!
Until then, and hopefully after, you are very welcome to enjoy our open and diverse program.

De Mobiele Eenheid gaat naar de rechtbank!
We go to court! (English below)

Kraakcollectief De Mobiele Eenheid heeft drie weken geleden het pand Gedempt Hamerkanaal 86, Spijkerkade 2 gekraakt. Als reactie op de commercialisering, massatoerisme, precaire woningmarkt en vastgoedgeweld in de stad, zijn wij hier een sociaal non-commercieel centrum gestart met een programma van activiteiten. Slechts enkele weken na de bezetting van het pand dreigt nu reeds het eind. De eigenaar is na een aantal felle bedreigingen jegens het collectief naar de rechter gestapt, omdat hij voornemens zou zijn het pand tot hotel om te bouwen.

Echter, loopt Amsterdam vol met hotels en toeristen. Van de hotelstop die het vorige college afkondigde is tot op heden weinig te merken. De eigenaar, een diamanthandelaar en speculant, weet ook dat echte diamanten tegenwoordig twee benen hebben, via Schiphol binnenkomen en rolkoffertjes voorttrekken.

Daarnaast betwijfelt de Mobiele Eenheid de realiseerbaarheid van dit bestemmingsplan. In 2006 is het pand al eens gekraakt en ook toen verhaalde de eigenaar zich op eenzelfde plan voor een hotel. Hoewel hij in 2013 reeds een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel gekregen heeft, is er sindsdien weinig gebeurd. Het grootste gedeelte van het pand staat al jaren leeg.
In de aankomende jaren zal rondom het Gedempt Hamerkanaal, waar thans nog een bedrijventerrein is, een nieuwbouwwijk verrijzen. In het totaal zullen er 6.500 woningen gebouwd worden. De waarde van de grond zal in deze jaren sterk toenemen. Op basis van deze feiten vermoeden wij, dat hij het oprukken van de nieuwbouwwijk afwacht en zal proberen zijn grond inclusief omgevingsvergunning voor hotel, duur te verkopen.

Zodoende lijkt dit een zaak van langdurige leegstand wegens vastgoedspeculatie, in plaats van een werkelijk bestemmingsplan voor dit pand op korte termijn. Dit vinden wij als collectief erg kwalijk binnen het huidige stadsklimaat van woningnood en escalerende huurprijzen. Leegstand zou aangepakt moeten worden door de gemeente. Die is immers sinds 1 oktober 2010 via de wet ‘’kraken en leegstand’’ gemachtigd om middels boetes aanhoudende leegstand tegen te gaan. De wet wordt maar half gebruikt. Wel voor het ontruimen van krakers maar niet voor het tegengaan van leegstand.

Leegstand is dus nog steeds een ongelofelijk weid verspreidde realiteit. Daarom hebben wij als collectief besloten om de rechtszaak vandaag, op dinsdag 6 november, aan te gaan en het gebouw als niet-commercieel, horizontaal sociaal centrum en woonruimte voor mensen zonder huisvesting te blijven gebruiken.

Wij wijken niet voor hotels, grondspeculatie of anti-kraak!

Bedankt allemaal voor jullie donaties afgelopen week en de overweldigende support!

Three weeks ago, the collective De Mobiele Eenheid squatted the building Gedempt Hamerkanaal 86, Spijkerkade 2 in Amsterdam Noord. To counteract the commercialisation, mass-tourism and precarious housing market, we have created a social centre offering a weekly program. Soon after the building’s occupation in opposition to an all-encompassing property-based violence, the end is near. Following dangerous threats, the owner of the building is summoning the collective to court, based on his supposed plan to turn the building into a hotel.

Amsterdam contains a disproportionate number of hotels and is completely over-crowded. The hotel stop decreed by the previous city government, is hardly noticeable. But the owner in question, a diamond merchant and property speculator, knows that real diamonds nowadays have two legs, arrive in Schiphol and pull wheelie bags.

His presented plans are not only problematic, but also highly questionable. In 2006, the building was squatted for the first time and already then, the plan was to build a hotel. Besides an environmental permit in 2013, the owner has undertaken little to no action hinting at reconstruction of the building. Overall, the greatest part of his property has been standing empty for many years.

In the upcoming years, a new housing development project will be realised in the area surrounding Gedempt Hamerkanaal, the so-called Hamerkwartier, which is currently comprised of mostly businesses. According to the plan, altogether 6.500 flats will be built, and real estate value will rise significantly. The owner of Gedempt Hamerkanaal 86, Spijkerkade 2 is therefore likely to await the development so as to sell his property for a higher profit.

Thus, his plans will presumably result in renewed, long-lasting vacancy due to property speculation, instead of the realisation of an actual zoning plan in the near future. In the face of dire housing shortages, escalating prices and the prevalence of precarious living, emptiness cannot be justified. The municipality has done little to act against emptiness. Since the introduction of the law “kraken en leegstand” concerning squatting and emptiness on October 1, 2010, municipalities are able to counter persistent vacancy by means of fines. In reality, only half of this law is put into practice. It is used to justify the eviction of squatters, but not to counter vacancy.

De Mobiele Eenheid will go to court today, on November 6, and continue to use the building as a non-commercial, horizontal social space as well as living space for people in precarious housing situations.

We are not evicted for hotels, property speculation and anti-squats!

Thank you all for you donations last week and the overwhelming support!