ME wijkt niet voor hotel: vonnis bekend!

Vonnis van de rechter is bekend

De Mobiele Eenheid wijkt niet voor hotelplannen! (English below)

De rechter heeft gisteren geoordeeld dat het kraakcollectief tot 1 februari 2019 respijt krijgen. Kraakcollectief ‘De Mobiele Eenheid’ eist actie van de politiek en overweegt hoger beroep of verzet tegen de ontruiming.

Overvol met hotels
Amsterdam is vol met hotels en overvol met toeristen. Van de hotelstop die het vorige college afkondigde is tot op heden weinig te merken. De eigenaar, van beroep eigenlijk diamanthandelaar, weet ook dat echte diamanten tegenwoordig twee benen hebben, via Schiphol binnenkomen en rolkoffertjes voorttrekken. Als het aan De Mobiele Eenheid ligt komt er geen hotel in de stad meer bij. Zolang de politiek dat niet voor elkaar krijgt is kraken noodzakelijk.

De wet kraken en leegstand biedt mogelijkheid tot leegstand beboeten
Het is niet de eerste keer dat het Pand gekraakt is. Ook in 2006 werd het pand al eens gekraakt. Ook toen was het verhaal van de eigenaar is dat hij graag een hotel zou willen vestigen. Net als toen dreigde de eigenaar de krakers dood te schieten en het pand in de fik te zullen steken. Al met al staat het pand dus voor het overgrote deel al ruim 12 jaar leeg. Helaas heeft de gemeente hier al die jaren niets aan gedaan. Ook niet toen de wet ‘kraken en leegstand’ die sinds 1 oktober 2010 van kracht is hier de mogelijkheid voor gaf. Immers stelt deze wet gemeenten in staat middels boetes aanhoudende leegstand tegen te gaan. De wet wordt dus maar half en selectief gebruikt. Wel voor het ontruimen van krakers maar niet voor het tegengaan van leegstand.

Hotelvergunning intrekken
Kraakcollectief De Mobiele Eenheid betwijfelt of de (onwenselijke!) plannen van de eigenaar ondertussen niet anders zijn geworden. Hoewel de eigenaar in 2013 reeds een omgevingsvergunning voor de bouw van een hotel gekregen heeft is er sindsdien niets gebeurd. Ook blijkt bij onderzoek bij de Kamer Van Koophandel dat de B.V’s van de eigenaar financieel flink onder water staan. Amsterdam zou alles in het werk moeten stellen om de vergunning voor het hotel in te trekken en middels boetes moeten handhaven op de leegstand.

Als de politiek niet beweegt is de Amsterdammer de klos
In de aankomende jaren zal rondom het Gedempte Hamerkanaal, waar thans nog een bedrijventerrein is, een broodnodige nieuwbouwwijk verrijzen. In het totaal zullen er 6.700 woningen gebouwd worden. In een bouwput zal het de komende jaren onmogelijk zijn om op fatsoenlijke wijze een hotel te runnen. De verwachting is dus dat het pand nog jaren leeg zal staan. Het vermoeden bij de krakers is dat de eigenaar het oprukken van de nieuwbouwwijk afwacht en zal proberen zijn failliete boeltje inclusief omgevingsvergunning voor het hotel duur te verkopen.
Wij wijken niet voor een hotel of voor grondspeculatie!

*ENGLISH VERSION*

No eviction for hotels! The squatting collective ‘De Mobiele Eenheid’ stays!

Building squatted
The squat collective De Mobiele Eenheid has squatted the Gedempte Hamerkanaal 86 / Spijkerkade 2 building a few weeks ago and has started a non-commercial social centre with a program of activities almost every day. After only a few weeks that the collective released the building from the control of real estate violence, an end to this freedom was threatening: The owner, Uri Ben Yakir, stepped to court because he intends to turn the building into a hotel.

The judge ruled yesterday, November the 20th, that the squat collective Mobiele Eenheid can stay until February 1, 2019. The collective demands action from politicians and considers to appeal the decision in court and oppose the eviction.

Overcrowded with hotels
Amsterdam is full of hotels and overcrowded with tourists. There is little to show of the so-called Hotel stop that announced the previous city council. The owner of the squatted building in the Gedempte Hamerkanaal 86 / Spijkerkade 2, a diamond merchant, also knows that real diamonds nowadays have two legs, enter through Schiphol and pull roll-up luggage. If it is up to De Mobiele Eenheid, no hotel in the city will be added. As long as politics does not succeed, squatting is necessary.

The law ‘Kraken en Leegstand’offers the option of fining vacancy
It is not the first time that the building has been squatted. In 2006, the building was squatted and also back then the story of the owner was that he would like to establish a hotel. Just like then, the owner threatened to shoot the squatters to death and fire up the property. All in all, the building has been empty for more than 12 years. Unfortunately, the municipality has done nothing during all these years. Not even when the law ‘Kraken en Leegstand’ that has been in force since 1 October 2010 gave the opportunity for this. After all, this law enables municipalities to counter persistent vacancy through fines. The bill is therefore used only half and selectively. It is used for evicting squatters, but not for countering vacancy.

Withdraw hotel permit
Squat collective De Mobiele Eenheid doubts whether the (undesirable!) plans of the owner have not changed in the meantime. Although the owner already received an environmental permit for the construction of a hotel in 2013, nothing has happened since then. The Mobiele Eenheid’s research in the Chamber of Commerce showed that the B.V’s of the owner is financially under water. Amsterdam should do everything in its power to withdraw the permit for the hotel and to counter it applying fines on vacant premises.

If politicians don’t do anything, the Amsterdammer is the victim
In the coming years, a much-needed new neighbourhood will be erected around the Gedempte Hamerkanaal, where there is currently a business park. In total, 6,500 homes will be built. In a construction site, it will be impossible in the coming years to run a hotel properly. The expectation is that the building will be empty for years to come. The suspicion among the squatters is that the owner is awaiting the advance of the new housing estate and will try to sell his bankrupt property including building permit for the hotel. It is clear that the permit makes the property worth a lot more.

We do not give way to a hotel or land speculation!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *